Algemene voorwaarden

Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
 2. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Verkeersschool en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding. De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.
 5. Verkeersschool Holmersma behoudt zich het recht om opleidingen te verplaatsen of te annuleren. Verkeersschool Holmersma kan wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training, rijles of opleiding, aanbrengen dan wel annuleren. Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:
  1. omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Verkeersschool Holmersma aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
  2. slechte weersomstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, zware storm, hevige regenval, extreme hitte);
  3. stroomstoringen en/of tekort aan watercapaciteit;
  4. ernstige ziekte van een instructeur en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld;
  5. onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van Verkeersschool Holmersma.
Verkeersschool Holmersma kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in bovenstaande opsomming, uitsluitend tot 2 dagen voor aanvang van de training annuleren. Wijzigingen en annuleringen worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant (mede) voor anderen heeft geboekt dient hij in deze anderen te informeren. Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn biedt Verkeersschool Holmersma voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden dan wel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert Verkeersschool Holmersma terstond aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. Verkeersschool Holmersma is in geen geval rente en/of schade vergoeding verschuldigd.
 
Artikel 1 - Verplichtingen Verkeersschool Holmersma
De Verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de Verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de Verkeersschool heeft voldaan;
 4. dat de leerling, die via de Verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 5. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 6. dat er een verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de Verkeersschool jegens de leerling;
Artikel 2 - Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
 1. zich te houden aan de door de Verkeersschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde en via mail verstuurde afspraakherinnering afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de Verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart en via mail verstuurde afspraakherinnering afgesproken tijd. Afzegging dient telefonisch bij de desbetreffende ingeplande instructeur te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de Verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en de Verkeersschool voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De Verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de Verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. bij verzoek van verplaatsing van een opleiding dan wel losse rijlessen, dit in overleg te doen binnen de gestelde termijnen. 
 10. bij verzoek van verplaatsing mogelijk toch te moeten voldoen van een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten en het examengeld. 
Artikel 3 - Betaling
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles per bankoverschrijving worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken per bankoverschrijving te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De leerling ontvangt per mail een factuur van de gereden lessen, afgesloten lessenpakket, ingeplande cursus of ander product, met een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. De Verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 3. Indien leerling 14 dagen na de betalingstermijn van 14 dagen genoemd op de factuur nog niet heeft betaald, kan de Verkeersschool de leerling per mail in gebreke stellen waarna hij door verloop van 14 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente.
 4. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de Verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de Verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de Verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de Verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de Verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de Verkeersschool minder schade lijdt.
 6. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De Verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid
(praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) per bankoverschrijving aan de Verkeersschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de Verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de Verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de Verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de Verkeersschool.
 5. De Verkeersschool is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen.
Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de Verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
  2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
  3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de Verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De Verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst
 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de Verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2.  De leerling dient de volledige of gedeeltelijke opleidingsprijs te voldoen indien de gehele opleiding wordt afgezegd. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag kan de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag hebben, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld en reeds genoten rijlessen.
 3. De Verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de Verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de Verkeersschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de Verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de Verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
 5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief - bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de Verkeersschool wil volgen, informeert de leerling de Verkeersschool per e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.
Artikel 7 - Vrijwaring
 1. De Verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  Motorleerlingen zijn volgens de wet de juridische bestuurder van het voertuig. Zij betalen zelf kosten die voortvloeien uit overtredingen. 
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de Verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
Artikel 8 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op het inschrijfformulier worden door de Verkeersschool verwerkt. De Verkeersschool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de Verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. 

 

Vragen of afspraken maken?
Bel gerust! 0594 512278